Pic 05

Základní pojmy

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální. Úřad zaštiťující vedení a údržbu katastru nemovitostí. Na internetových stránkách www.cuzk.cz lze bezplatně získat informace o parcelách katastru nemovitostí a ze sekce „FORMULÁŘE“ lze stáhnout nebo vytisknout všechny potřebné formuláře pro zápis změn a vklad práv k nemovitostem.

Geodet – v rozporu se zaběhlým míněním, že geodetem je každý člověk s outdorovým oblečením a obuví nosící dlouhou tyč se skleněným hranolem, je geodetem člověk s náležitým odborným vzděláním a dostatečnou praxí, který je schopen fundovaně řešit požadované geodetické úlohy.

Výměra parcely – NENÍ závazným údajem katastru nemovitostí. Tzn., že v případě nesouladu výměry uvedené ve výpisu z KN a výměry uvedené v novém geometrickém plánu se nejedná o chybu geodeta ani katastru nemovitostí. Důvod nesouladu je vždy uveden na geometrickém plánu.

Vytyčení hranice – přenesení hranice parcely zakreslené v katastrální mapě do terénu. Ke zjištění průběhu hranice se využívá dřívější měřická dokumentace a technické podklady uložené na katastrálním úřadě. Vytyčená hranice musí být v terénu označena předepsaným způsobem (hraniční znaky, zabetonované ocelové tyče, hřeby ve skále, atp.) Hranice nesmí být, s výjimkou zvláštních případů, označena pouze kolíky. S výsledkem vytyčení je geodet povinen seznámit všechny vlastníky parcel dotčených vytyčením hranice. Bez seznámení vlastníků s vytyčenou hranicí je vytyčení neplatné. O vytyčení geodet vyhotoví protokol, který obdrží každý z vlastníků dotčených parcel.

Vytyčení stavby – přenesení rohů stavby z projektové dokumentace do terénu. Provádí se po provedení skrývky ornice. Z obdržené projektové dokumentace stavby (výkresy Situace, Umístění stavby, Základy, Půdorys I.NP) geodet odvodí souřadnice rohů stavby a provede jejich vytyčení v terénu. Stabilizace bodů se provádí buď na lavičky nebo přímo na terén (pro výkop základů) a následně do betonu základu. O vytyčení stavby vyhotoví geodet protokol, který je nutnou přílohou pro kolaudaci.

Skutečné provedení stavby – vyhotovuje se na základě podmínek stavebního úřadu uvedených ve stavebním povolení (některé stavební úřady ho nevyžadují). Vyhotovuje se v okamžiku připojení stavby na inženýrské sítě. Obsahuje zaměření obvodu novostavby, přípojky elektřiny, plynu, splaškové a případně dešťové kanalizace. Zaměření těchto přípojek musí proběhnout před jejich zahrnutím. O zaměření skutečného provedení stavby geodet vyhotoví protokol.

Geometrický plán – je technickým podkladem pro zápis změn do katastru nemovitostí. Je nezbytným podkladem pro zápis do katastru nemovitostí vzniká-li nová budova, nový pozemek, věcné břemeno, atd. a je nedílnou součástí listin. Níže jsou uvedeny nejběžnější typy geometrických plánů.